nginx访问日志,错误日志参数说明 Linux

nginx访问日志,错误日志参数说明

nginx日志主要有两种:访问日志、错误日志。其中访问日志记录客户端访问nginx的每一个请求,包含用户地域来源、跳转来源、使用终端、某个URL访问量等信息,访问日志格式可以自定义...
阅读全文