Linux之自建KMS服务器实现激活Windows 7、8、10等系统

 • A+
所属分类:Windows  Windows Server  随手小记
摘要

人人都可搭建自己的KMS服务器来激活 windows 10 8.1 8 7 2008 2012等众多系统版本,这不是什么难事,在Linux上实现照样很简单。

一、在Linux服务器上自建KMS服务器

wget http://www.dwhd.org/wp-content/uploads/2015/07/vlmcsd-svn812-2015-08-30-Hotbird64.zip
#http://forums.mydigitallife.info/threads/50234-Emulated-KMS-Servers-on-non-Windows-platforms
unzip -q vlmcsd-svn812-2015-08-30-Hotbird64.zip -d /usr/local/
ln -sv /usr/local/vlmcsd-svn812-2015-08-30-Hotbird64/ /usr/local/KMS
echo "export PATH=/usr/local/KMS/binaries/Linux/intel/static:\$PATH" > /etc/profile.d/vlmcs.sh
source /etc/profile.d/vlmcs.sh
chmod +x /usr/local/KMS/binaries/Linux/intel/static/*
echo "vlmcsd-x64-musl-static" >> /etc/rc.local
vlmcsd-x64-musl-static
#记得防火墙开放TCP的1688端口和关闭SELinux
#下面是快速即时生效+永久关闭SELinux的命令
sed -i 's/^SELINUX=.*/#&/;s/^SELINUXTYPE=.*/#&/;/SELINUX=.*/a SELINUX=disabled' /etc/sysconfig/selinux && /usr/sbin/setenforce 0

二、激活方法

管理员权限运行CDM #:示例激活Windows 10 Professional

Windows PowerShell
版权所有 (C) 2015 Microsoft Corporation。保留所有权利。

PS C:\WINDOWS\system32> slmgr.vbs -upk
PS C:\WINDOWS\system32> slmgr.vbs -ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
PS C:\WINDOWS\system32> slmgr.vbs -skms kms.dwhd.org
PS C:\WINDOWS\system32> slmgr.vbs -ato
PS C:\WINDOWS\system32> slmgr.vbs -dlv
PS C:\WINDOWS\system32>

#kms.dwhd.org换成自己对应的服务器IP或者域名

下面提供Windows 10 全版本自动KMS激活脚本

三、下面提供各种版本的KMS KEY

KEY来源:https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867.aspx

OPERATING SYSTEM EDITION								KMS CLIENT SETUP KEY
############################# Windows 2016 ########################################
Windows Server 2016 RTM Datacenter/DatacenterCore		CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 RTM Standard/StandardCore			WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
############################# Windows 10 ########################################
Windows 10 Professional									W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Professional N								MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Enterprise									NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise N									DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Education									NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N									2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB							WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N						2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

############################# Windows 8.1 2012R2 #################################
Windows 8.1 Professional								GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional N								HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Enterprise									MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N								TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows Server 2012 R2 Server Standard					D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter						W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials						KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

############################# Windows 8 2012 ######################################
Windows 8 Professional									NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Professional N								XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Enterprise									32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N									JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows Server 2012										BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N									8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 Single Language						2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Country Specific					4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server Standard						XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint Standard					HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint Premium					XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter							48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

############################# Windows 7 2008R2 ####################################
Windows 7 Professional									FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N								MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E								W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise									33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N									YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E									C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows Server 2008 R2 Web								6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC edition						TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Standard							YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise						489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter						74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems		GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

############################# Windows Vista 2008 ####################################
Windows Vista Business									YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business N								HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista Enterprise								VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise N								VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
Windows Web Server 2008									WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 Standard							TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V			W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 Enterprise							YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V			39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC									RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter							7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V			22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems			4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
Office 2013 Professional Plus						YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
Office 2013 Standard									KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4
Project 2013 Professional								FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K
Project 2013 Standard									6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT
Visio 2013 Professional									C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3
Visio 2013 Standard										J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7
Access 2013												NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D
Excel 2013												VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB
InfoPath 2013											DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894
Lync 2013												2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R
OneNote 2013											TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW
Outlook 2013											QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT
PowerPoint 2013											4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F
Publisher 2013											PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4
Word 2013												6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7
Office 2016 KEY:
Office Professional Plus 2016							XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99(专业版Plus)
Office Standard 2016									JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM(标准版)
Project Professional 2016								YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
Project Standard 2016									GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC
Visio Professional 2016									PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
Visio Standard 2016										7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4
Access 2016												GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW
Excel 2016												9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF
OneNote 2016											DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6
Outlook 2016											R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
PowerPoint 2016											J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
Publisher 2016											F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837
Skype for Business 2016									869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6
Word 2016												WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6

Linux之自建KMS服务器实现激活Windows 7、8、10等系统
Linux之自建KMS服务器实现激活Windows 7、8、10等系统

lookback

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

目前评论:12   其中:访客  12   博主  0

  • avatar VIVO美图 0

   方法不错,等win10普及了再说,WIN8容易破解

    • avatar lookback 4

     @VIVO美图 Windows 10 交付厂商未经OEM打造的系统已经泄漏。就是说差个Logo就是OEM版本的10已经泄漏
     :grin: :grin: :grin:

    • avatar KEBE 0

     https://mirrors.dwhd.org/vlmcsd-svn796-2015-07-18-Hotbird64.zip
     打不开,下载不到东西,翻墙也不行。

      • avatar lookback 4

       @KEBE 暂时性关了那台服务器

      • avatar cisco 2

       我在centos 6.5上按照你的步骤一步步复制安装完成的,中间没有报错,但在客户端上进行激活的时候却提示错误:0xC004F074.请帮忙解决哈,谢谢!

        • avatar lookback 4

         @cisco 防火墙的1688端口开了么

          • avatar cisco 2

           @lookback 是的,打开了

           • avatar cisco 2

            @lookback 我防火墙关闭也是这样的提示!

             • avatar lookback 4

              @cisco 074错误我记得就是无法和kms服务器通信造成的

           • avatar cisco 2

            已经解决了,重启后需要 重新输入 vlmcsd-x64-musl-static

            • avatar cisco 2

             惭愧,新手不会命令,麻烦指教哈!还有一个疑问是你给出的那个脚本只能激活win10的,若是想激活win7 2008 2012,需要修改哪些东西?我修改了哈 /v “ProductName”
             set Windows Server 2012 R2 Essentials=KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM,总也是激活不了,修改失败。